آخرین نبرد ناپلئون

پاسخ:  واترلو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آخرین نبرد ناپلئون» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.