صاحب زمین و رعایا

پاسخ:  فیودال

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب زمین و رعایا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.