ز انواع رشد اقتصادی که بخش‌های مدرن و پیشرفته از رشد بالاتری نسبت به بخش‌های سنتی برخوردار باشد

پاسخ:  غیر متوازن

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ز انواع رشد اقتصادی که بخش‌های مدرن و پیشرفته از رشد بالاتری نسبت به بخش‌های سنتی برخوردار باشد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.