دارای نرخی بیش از ارزش واقعی یا نرخ رایج

پاسخ:  گران

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «دارای نرخی بیش از ارزش واقعی یا نرخ رایج» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.