قبیله‌ای که در عهد پیامبر (ص) از دین مرتد شدند

پاسخ:  عرینه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «قبیله‌ای که در عهد پیامبر (ص) از دین مرتد شدند» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.