از ایالات دیدنی و توریستی هند

پاسخ:  میسور

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «از ایالات دیدنی و توریستی هند» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.