مبدا تاریخ مسلمانان که زمان رفتن حضرت‌محمد(ص) از مکه به مدینه می‌باشد

پاسخ:  هجرت

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «مبدا تاریخ مسلمانان که زمان رفتن حضرت‌محمد(ص) از مکه به مدینه می‌باشد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.