آلت جنگ

پاسخ:  قتاله

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آلت جنگ» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.