مرد ستبر

پاسخ:  کماتر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «مرد ستبر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.