عاجز و بیچاره

پاسخ:  درمانده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عاجز و بیچاره» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.