رومانی

پاسخ:  بخارست

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «رومانی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.