بزر گترین سامانه ای كه تاكنون به دست انسان طرّاحی، مهندسی و اجرا شده است

پاسخ:  اینترنت

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «بزر گترین سامانه ای كه تاكنون به دست انسان طرّاحی، مهندسی و اجرا شده است» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.