شجاعت و دلاوری

پاسخ:  رشادت

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «شجاعت و دلاوری» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.