تا زمانی كه

پاسخ:  مادام

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «تا زمانی كه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.