صاد ق

پاسخ:  راستگو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاد ق» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.