عادت

پاسخ:  خو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عادت» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.