رمان محمود دولت آبادى كه انتشار آن با ممانعت هایى مواجه شده است

پاسخ:  کلنل

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «رمان محمود دولت آبادى كه انتشار آن با ممانعت هایى مواجه شده است» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.