ساخته فریدون گله در سال 51 با بازى سعید راد

پاسخ:  کافر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ساخته فریدون گله در سال 51 با بازى سعید راد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.