فیلمی به كارگردانی حسن هدایت

پاسخ:  شهرخاکستری

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «فیلمی به كارگردانی حسن هدایت» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.