جائع

پاسخ:  گرسنه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «جائع» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.