عاجز و درمانده

پاسخ:  بامس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عاجز و درمانده» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.