تألم

پاسخ:  دردمندی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «تألم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.