خادم

پاسخ:  زاور

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خادم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.