داخل

پاسخ:  تو-لا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «داخل» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.