صاحب چیزی

پاسخ:  مالک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب چیزی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.