تا چهل پنجاه سال پیش به راه انداختن آن از آئین های این عید باستانی بود

پاسخ:  میر نوروزی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «تا چهل پنجاه سال پیش به راه انداختن آن از آئین های این عید باستانی بود» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.