رئیس جمهور مقتول آمریکا

پاسخ:  جان کندی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «رئیس جمهور مقتول آمریکا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.