عابد

پاسخ:  ناسک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عابد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.