تأخیر، ضدعجله

پاسخ:  درنگ

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «تأخیر، ضدعجله» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.