سوراخهای لانه زنبور

پاسخ:  نخاریب

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «سوراخهای لانه زنبور» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.