تأثیرپذیر، زودرنج

پاسخ:  حساس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «تأثیرپذیر، زودرنج» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.