صائب

پاسخ:  راست - درست- حق- رسا- ضد خاطی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صائب» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.