صائغ

پاسخ:  ریخته گر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صائغ» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.