صائم

پاسخ:  روزه دار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صائم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.