صاحب فراست

پاسخ:  ( با هوش ، زیرک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب فراست» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.