عاجز، درمانده

پاسخ:  بیچاره

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عاجز، درمانده» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.