تئوریسین ماركسیست لنینیسم

پاسخ:  مایو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «تئوریسین ماركسیست لنینیسم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.