ظریف

پاسخ:  خوش طبع- زیرک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظریف» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.