ظفر

پاسخ:  ناخن

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظفر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.