ظل

پاسخ:  سایه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظل» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.