ظلام

پاسخ:  تاریکی شب

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظلام» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.