ظئر

پاسخ:  دایه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظئر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.