ظنین

پاسخ:  متهم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظنین» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.