ظهاره

پاسخ:  رویه جامه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظهاره» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.