ظهیر

پاسخ:  مدد کار- یار- پشتیبان- هم پشت

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظهیر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.