عاجز

پاسخ:  بینوا _نا توان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عاجز» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.