عارض هایی که رنگ بافت میوه را تغییر می دهد

پاسخ:  که بی رنگی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عارض هایی که رنگ بافت میوه را تغییر می دهد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.