عارف و شاعر ایرانی

پاسخ:  ابوسعید ابوالخیر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عارف و شاعر ایرانی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.