عارف بر سر دار

پاسخ:  حسین منصور حلاج

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عارف بر سر دار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.