عارف قرن هفتم

پاسخ:  مولوی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عارف قرن هفتم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.